AKSHARA

NAME

AKSHARA

MEANING

Imperishable

LIKE