MRDAKARA

NAME

MRDAKARA

MEANING

A Thunderbolt

LIKE