MUKTARATNA

NAME

MUKTARATNA

MEANING

Pearl Gem

LIKE