MURDHESVARA

NAME

MURDHESVARA

MEANING

The Highest God

LIKE