VIKARTANA

NAME

VIKARTANA

MEANING

Dividing

LIKE